محل ایستگاه های ثابت بازیافت محل ایستگاه های ثابت بازیافت

منطقه یک

خیابان مطهری-جنب پارک اطهر

منطقه دو خیابان مقداد-جنب پارک بنفشه
منطقه سه بلوار شهیدان اشرف - بلوار شهیدان انتظاری - روبروی آپارتمان گلستان
منطقه چهار

1-فلکه دوم آزادشهر

2-میدان امام علی- روبروی مجتمع امام علی (ع)