معرفي رئیس سازمان
مهندس حمیدرضا رحیم دل
مدرك تحصيلي :كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن همراه:09131549124

 

 

تقدیرنامه ها