«از خودمان شروع کنیم»

«از خودمان شروع کنیم»

همایش پیاده روی خانوادگی پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

مکان : دره گاهان 1397/08/04