اجرای طرح توزیع دستمال سفره نان درنانوایی های شهریزدطرح توزیع دستمال سفره نان درنانوایی های شهریزد ازتاریخ 1391/07/23 شروع شد وتاتاریخ 1391/07/25 همزمان باروز جهانی غذاادامه یافت.دراین مراسم تعداد5000 دستمال سفره نان در6 نانوایی سطح شهریزد توزیع گردید.به گزارش مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اهداف این طرح عبارت است از:

1- تولید کمتر پلاستیک

2- کاهش تولیدزباله

3- بهره بری ازنان باکیفیت وسالم که قوت غالب انسانهاست

4- ترغیب وتشویق خبازان درجهت تولید نان بهتر

5- احترام وارج نهادن به این برکت خدادادی که امرووصیت اولیاء وبزرگان دین مابوده است.