اجرای طرح غربالگری پرسنل به منظور پایش سلامت

اجرای طرح غربالگری پرسنل به منظور پایش سلامت

 

اجرای طرح غربالگری پرسنل به منظور پایش سلامت و جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی