اخبار نوروزي

اخبار نوروزي

  -         آموزش بيش از 46 هزار دانش آموز از  115 مدرسه مقطع ابتدايي شهر يزد در رابطه با شناسايي بازيافت مواد بازيافتي، همچنين همكاري در زمينه تفكيك زباله از مبدا زباله هاي خانگي و آموزش تعداد 6 هزار نفر از مربيان و اوليا دانش آموزان

-         طرح ساماندهي دوره گردهاي غير مجاز جمع آوري مواد بازيافتي باحذف اتباع بيگانه

 -         توزيع 2000 سطل زباله ويژه خودرو جهت اهدا به مسافرين نوروزي در مبادي ورودي شهر

 -         پيام نوروزي سازمان به مردم اينست كه با توجه بيشتر به برنامه زمانبندي جمع آوري سازمان را در حفظ نظافت شهر ياري نمايند.