اطلاعیه

اطلاعیه

 

قابل توجه شهروندان محترم

بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم یزدی میرساندتعدادی از شهروندان عزیزکه درمراسم جشن رهاسازی ماهی ها درپارک کوهستان شرکت نموده اند وازبرندگان جوایزبوده،تاکنون نسبت به اخذ جوایزخود اقدام ننموده اند ، لذا بدین وسیله شماره سریالهای این قبوض مجددبه شرح ذیل اعلام می گردد.شمابرندگان عزیزمی توانید بامراجعه به سازمان مدیریت پسماند واقع درخیابان چمران-خیابان رهبر-کوچه رهبرنهم نسبت به دریافت جوایزخوداقدام نمائید.بدیهی است آخرین مهلت دریافت جوایز1391/03/31می باشد.

ردیف

شماره

ردیف

شماره

ردیف

شماره

1

000128

7

002570

13

004747

2

010195

8

002523

14

005135

3

010097

9

003008

15

010065

4

008863

10

003522

16

010009

5

008110

11

003684

 

 

6

002054

12

003790