اعضاء شوراي سازمان

اعضاء شوراي سازمان

                            دکترمهدی جمالی نژاد شهردار يزد(رئيس شوراي سازمان)
                        مهندس محمودشاکری شمسی مدیر کل امور شهری استانداری (عضو شوراي سازمان)
                        مهندس سيد حسين موسوي مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد(عضو شوراي سازمان)
                       الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد(عضو ناظر درشوراي سازمان) 
                       مهندس حسین صالحیان معاون خدمات شهری(عضو شوراي سازمان)

مهندس قاسم علی نژاد ( عضو شورای سازمان )