اعضاء هيئت مديره

اعضاء هيئت مديره

 

          حسین صالحیان:معاون خدمات شهری (رئیس هیئت مدیره)
           الهه جورابی:نماینده شورای اسلامی شهر یزد( عضو ناظر درهیئت مدیره)
          محمدرضاکوچک زاده (عضو هیئت مدیره)

          حمیدرضا رحیمدل (عضو و دبیر هیئت مدیره)