آمار توليد زباله سال 90

آمار توليد زباله سال 90

سیستم امور قراردادها:

 

·   ثبت کلیه اطلاعات پیمانکاران و قراردادها در سال های مختلف (امکان وجود آرشیو)

·   امكان ارزشيابي پيمانكاران بر اساس پارامترهاي مختلف (جرايم اخذ شده، تجهيزات، توانايي مالي و....)

·   امکان تعریف ضریب قرارداد در بازه های مختلف

·   امكان تعريف انواع ضمانتنامه و قابليت محاسبه تاريخ انقضاي ضمانتنامه جهت هشدار به كاربر قبل از تاريخ انقضا

·   امکان تعریف نحوه محاسبه جریمه با استفاده از فرمول جریمه برای آیتم ها

·   امکان تعریف مناطق و عرصه ها به صورت پویا

·   امكان تعريف انواع ناظران منطقه (ناظران مقيم و ناظران عالي)

·   امکان تعریف آیتم ها با توجه به محتوای پیمان به صورت پیمان

·   امکان تعریف مشخصات مربوط به آیتم ها مانند قیمت پایه، واحد اندازه گيري، میزان عملیات(متراژ یا تعداد وضعیت فعلی به تفکیک منطقه) و زمانبندی(هر روز، هر شب، سالانه، دستور کارفرما و...)

·   امکان تعریف ماشین آلات مورد نیاز منطقه

·   امكان تعريف كارگران مورد نياز منطقه

·   امکان تعریف پرداخت و کسورات قانونی(بیمه،مالیات،عوارض و حسن انجام کار) و پرداخت و کسورات مربوط به هر قرارداد

·   امكان گزارشگيري از بخش هاي مختلف سيستم شامل: گزارش كرايه ماشين آلات، پرداختها، كسورات و....