آموزش پرسنل وناظرین محل دفن پسماندهای شهرداری یزد

آموزش پرسنل وناظرین محل دفن پسماندهای شهرداری یزد

 

درمورخ1394/09/3باهمکاری سازمان خدمات ایمنی وآتشنشانی شهرداری یزدیک دوره کلاس آموزشی دررابطه با نحوه استفاده از خاموش کننده ها واطفاء حریق درمرکز آموزش سازمان مذکور برگزار گردید.

به گفته آقای رحیمدل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نظر به اینکه عمدتاً درمحل های دفن پسماندهای شهری دراثرتولید گازهای متان احتمال بروز آتش سوزی وحوادثی ازاین قبیل می باشدنیاز پرسنل به آموزش دررابطه با استفاده از خاموش کننده ها درمواقع ضروری ولزوم اطفاء حریق درزمانهای آغازین این دوره برگزارگردید.