آموزش کارگران خدمات شهری


برگزاری سومین دوره آموزش کارگران خدمات شهری توسط مدیریت سازمان مدیریت پسماند از تاریخ 24/06/1392  لغایت 26/06/1392 از ساعت 10 الی 12 در فرهنگسرای شهرداری یزد انجام می شود.