انجام طرح تجمیع خاک ونخاله های شهریزد


طرح تجمیع خاک و نخاله های شهر یزدازاوایل سال جاری به طورکلی درشهریزدشروع شدوهم اکنون بصورت رسمی اعلام عمومی گردید؛ به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزدبا آغازسال1390 طرح مطالعات و کارشناسی درخصوص هماهنگی وتجمیع خاک و نخاله های شهریزدشروع شدوبه مرورزمان ضمن اطلاع رسانی ، گودهای خاک و نخاله اطراف شهرکه چهره یزدرا دگرگون می کردوباعث زشتی مناظرطبیعی عروس کویر(یزد)بودتعطیل شدودرهمین راستا جهت تسهیل درمشکلات شهروندان یک مورد گودطبیعی خاک و نخاله درمحل کیلومتر 4 جاده دربید احداث ومسیر آن نیز زیرسازی و آماده بهره برداری گردید و هم اکنون درخرداد ماه سال 1391 با نصب بنرهای اطلاع رسانی عمومی درسطح شهریزد اجرای این طرح رسمیت گرفت . لذا ازعموم شهروندان عزیز تقاضا میگرددتا به محض رؤیت هرگونه تخلیه خاک و نخاله ویا ضایعات دیگر درمحل هایی غیر ازگود مذکور وگودزباله( واقع درکیلومتر3 جاده سیمان آزادگان) مراتب تخلف رابا شماره تلفن های 137  - 7250020 - 6232334  اعلام نموده تادراسرع وقت با متخلفین برخوردقانونی صورت پذیرد.