اهداف سازمان


اهم برنامه های سازمان در سال 1391

 

سازمان مدیریت پسماند علاوه بر کلیه فعالیت های اصلی مطابق با مفاد اساسنامه خود نسبت به تهیه برنامه های دیگر در سال 91 به شرح ذیل اقدام خواهد نمود:

1- گسترش تفکیک پسماند از مبدا

2- آموزش در سطوح مختلف

3- توسعه باسکول

4- تهیه برنامه نرم افزار جامع نظارت

5- تعيين تکلیف پسماندهای عفونی

6- تهیه RFP سازمان

7- تهیه برنامه های اجرایی برای کارخانه کمپوست در صورت تحویل کامل به سازمان

8- نصب GPS بر روی خودروهای سازمان و پیمانکاران خدمات شهری

9- راه اندازی شهرک بازیافت