اهدای گلدان گل به شهروندان در قبال دریافت پسماند خشک در روز زمین پاک

اهدای گلدان گل به شهروندان در قبال دریافت پسماند خشک در روز زمین پاک

به مناسبت روز جهانی زمین پاک سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با همکاری سازمان سیما ، منظر و محیط زیست شهری اقدام به توزیع گلدان گل در قبال دریافت پسماند خشک دربین شهروندان نمود.