آگهی مناقصه عمومي واگذاری خدمات جمع آوری وانتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد باسازمان درسطح شهر یزد و تخلیه در محل دفن پسماندها

آگهی مناقصه عمومي واگذاری خدمات جمع آوری وانتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد باسازمان درسطح شهر یزد و تخلیه در محل دفن پسماندها


آگهی مناقصه عمومي واگذاری خدمات جمع آوری وانتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد باسازمان درسطح شهر یزد و تخلیه در محل دفن پسماندها

آگهی مناقصه عمومي

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات جمع آوری وانتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد باسازمان درسطح شهر یزد و تخلیه در محل دفن پسماندها از طریق بخش خصوصی اقدام نمايد.لذا اشخاص حقوقی واجد شرايط ميتوانند از تاریخ درج آگهی (98/01/29)حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت14:15)روز سه شنبه مورخ 98/02/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادهای سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني_كوچه دیهیمی_پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مراجعه نمايند .

موضوع مناقصه: خدمات جمع آوري وانتقال پسماندهاي عادی مراكز طرف قرارداد با سازمان در سطح شهر و تخلیه در محل دفن پسماندها

1.  كارفرما امور موضوع اين قرارداد را به صورت حجمي به مدت یکسال شمسی واگذار مي نمايد .

2.  حداکثر تناژ قابل جمع آوري روزانه از مراكز مذكور به طور تقريبي 8000 كيلوگرم مي باشد .

3.  متقاضیان میبایست مبلغ 130/000/000ریال(یکصدوسی میلیون ریال) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337  بانك تجارت ارائه نمایند .

4.  برندگان اول و دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع كارفرما ضبط میگردد .

5.  مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز چهار شنبه 98/02/11

6.  زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز پنج شنبه98/02/12

7.  جمع آوري پسماندها الزاماً بايد با حداقل 2 خودروي استاندارد خاور پرس  و با سال ساخت حداقل 1390 صورت گيرد.

8.  جمع آوری پسماند های عادی کلیه مراکز اعلام شده توسط کارفرما وطبق برنامه ریزی برعهده پیمانکار می باشد.

9.  جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 03536232334داخلی110 یا 09133542894(میرحسینی) تماس حاصل فرمائید.