آگهی مناقصه عمومی تامین راننده با خودرو

آگهی مناقصه عمومی تامین راننده با خودرو

آگهی مناقصه عمومي

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تأمين خودرو به همراه راننده مورد نیاز خود از طریق بخش خصوصی اقدام نمايد.لذا اشخاص حقوقی واجد شرايط مي­توانند از تاریخ درج آگهی حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت14:00)روز ­شنبه مورخ 1395/06/06 جهت خرید اسناد مناقصه (به مبلغ 300/000 ریال)، به دبيرخانه سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني_كوچه دیهیمی_پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مراجعه نمايند .

موضوع مناقصه: تأمين 10 دستگاه خودرو پرايد براي انجام امور اداري و نظارتي و ساير امور محوله

  1. سال ساخت خودرو مورد نظر بايد از 1390 به بالا باشد .
  2. نحوه شركت درمناقصه بدين صورت مي­باشد كه پيمانكار تنها مي بايست مبلغ حق مديريت خود را نسبت به مبلغ پايه اعلام شده به صورت درصدي در اسناد مناقصه اعلام نمايد .
  3. متقاضیان میبایست مبلغ 140/000/000 ریال(یکصدوچهل میلیون ­ریال) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023035777  بانك تجارت شعبه بولوار شهيد مدرس ارائه نمایند .
  4. برندگان اول تا سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع كارفرما ضبط میگردد .
  5. مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز یکشنبه 1395/06/07
  6. زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز دوشنبه 1395/06/08
  7. جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 03536232334 یا 09132527131زارع تماس حاصل فرمائید.