آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

 

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق بخش خصوصی اقدام نمايد . لذا اشخاص حقوقی واجد شرايط مي­توانند از تاریخ درج آگهی حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:15) روز شنبه مورخ 1395/08/15 جهت خرید اسناد مناقصه

(به مبلغ 300/000ریال)، به دبيرخانه سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني _كوچه دیهیمی _ پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مراجعه نمايند .

موضوع مناقصه : تأمین نيروهاي انساني مورد نياز سازمان براي يكسال شمسي كه به تأیيد سازمان رسيده باشند و شامل حداقل 22 نفر و حداكثر تا 38 نفر نيروي متعهد و واجد شرايط، در ساعات اداري و عندالزوم خارج از ساعات اداري ، مطابق با معيارها و در حيطه مقررات سازمان.

  1. متقاضیان میبایست مبلغ 700/000/000ریال(هفتصد ­میلیون­ریال) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023035777 بانك تجارت شعبه بولوار شهيد مدرس یزد ارائه نمایند .
  2. مهلت اخذ مدارک : پایان وقت اداری روز ­شنبه 1395/08/15
  3. مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز یکشنبه 1395/08/16
  4. زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز دوشنبه 1395/08/17
  5. سپرده برندگان اول و دوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتيب به نفع كارفرما ضبط میگردد .
  6. نحوه شرکت در مناقصه بدین صورت میباشد که متقاضیان میبایست درصد حق مدیریت خود را در فرم پیشنهاد اعلام نمایند.
  7. جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن  03536232334 یا 09132527131زارع تماس حاصل فرمائید.