آ گهی مزایده عمو می

آ گهی مزایده عمو می

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد درنظردارد نسبت به واگذاری خدمات جمع آوری پسماند خشک درسطح مناطق سه گانه شهر یزد اقدام نماید.

متقاضیان می توانندحداکثر تا تاریخ 1393/07/17جهت دریافت اسناد ومدارک مزایده به دبیرخانه سازمان واقع دریزد، خیابان آیت الله کاشانی ،خیابان شهیدچمران ، خیبان رهبر، کوچه شماره9، سازمان مدیریت پسماندشهرداری یزد مراجعه نمایند.

آخرین مهلت اخذ اسناد:1393/07/17

آخرین مهلت تحویل اسناد:1393/07/19

تاریخ بازگشایی واعلام نتیجه:1393/07/20

تلفن:6232334-0351

همراه:09132527131