بازدید از نمایشگاه نقاشی بر روی وسایل دور ریز در دبیرستان ایرانشهر

بازدید از نمایشگاه نقاشی بر روی وسایل دور ریز در دبیرستان ایرانشهر

 درمورخ 1395/01/08جناب آقای مهندس رحیم دل مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند به اتفاق جمعی از پرسنل اجرایی سازمان از محل نمایشگاه نقاشی بر روی وسایل دور ریز در دبیرستان ایرانشهر بازدید نمودند.

به گفته آقای رحیم دل برگزاری اینگونه نمایشگاهها در مراکز آموزشی باعث ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی وآموزش نحوه چگونگی استفاده از مواد بازیافتی در منزل و محل کارگردیده و یکی از راههای آموزشی و اطلاع رسانی برای نسل جدید با موضوع کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ می باشد

در پایان آقای مهندس رحیم دل از عوامل اجرایی و برگزار کننده نمایشگاه و مدیریت دبیرستان ایرانشهر تقدیر و تشکر نمودند.