بازدید رئیس سازمان به همراه معاون خدمات شهری از دومین همایش بین المللی بهداشت و محیط و توسعه پایدار

بازدید رئیس سازمان به همراه معاون خدمات شهری از دومین همایش بین المللی بهداشت و محیط و توسعه پایدار

حضور معاون خدمات شهری و رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در دومین همایش بین المللی بهداشت محیط

و توسعه پایدار در دانشگاه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در مورخ96/9/9