بازدید رئیس محترم سازمان از سازمان مدیریت پسماند اصفهان

بازدید رئیس محترم سازمان از سازمان مدیریت پسماند اصفهان

رئیس سازمان مدیریت پسماند یزد روز پنج شنبه مورخ 25/8/96 از سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بازدید کرد.

در راستای همکاریهای فی ما بین و تبادل نظر و همکاری اجرائی در کارهای در دست اقدام در مورخ 25/8/96 رئیس سازمان پسماند به همراه رئیس اجرائیات واحد خاک و نخاله از مرکز پردازش پسماندهای خانگی بازدید بعمل آوردند.

درابتدا ، جلسه ای با آقای مهندس کمیلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اصفهان برگزار و پیرامون مباحثی همچون نحوه کارکارخانه کمپوست ، بحث تفکیک از مبدأ ، نحوه نظارت بر امور خدمات شهری ، تقویم جمع آوری زباله تر و..... مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت.

سپس از مرکز پردازش پسماندهای خانگی ، روندکار و تهیه کود کمپوست از مواد آلی پسماندهای تر خانگی ، بازدید شد.

در پایان با حضور در ساختمان حوزه مدیریت خدمات شهری و حضور در دفتر مدیریت هماهنگی خدمات شهری مناطق ، آقای عرفان منش نسبت به جمع بندی موارد اقدام  وآقای رحیمدل از هماهنگی خوب و توضیحات جامع ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.