بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و اعضاء کمیسیون شورای اسلامی شهر از مرکز پردازش و پالایش پسماندهای خانگی شهر یزد

بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و اعضاء کمیسیون شورای اسلامی شهر از مرکز پردازش و پالایش پسماندهای خانگی شهر یزد

بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری و اعضاء کمیسیون شورای اسلامی شهر از مرکز پردازش و پالایش پسماندهای خانگی شهر یزد در مورخ 19/9/96

در این بازدید معاون خدمات شهری و رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند نیز حضور داشتند.