بازدید سرزده رئیس سازمان از منطقه اسکان

بازدید سرزده رئیس سازمان از منطقه اسکان

بازدید سرزده رئیس سازمان از طرح آموزش چهره به چهره شهروندان در خصوص تفکیک پسماند از مبدأ و کاهش پسماند در منطقه اسکان