بازدید شهردارمحترم واعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرازخط پالایش پسماندهای خانگی

بازدید شهردارمحترم واعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرازخط پالایش پسماندهای خانگی

به گفته مهندس رحیمدل مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در روز دوشنبه مورخ1395/02/6 شهردارمحترم آقای مهندس عظیمی زاده به اتفاق اعضای محترم کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ازمحل کارخانه کمپوست بازدید بعمل آوردند وازنزدیک روند و نحوه انجام کار خط پالایش پسماندهای خانگی دیدن کردند.

در این بازدید نماینده پیمانکار آقای مهندس مستنبط از شرکت پارس پلیمر امیر کبیر در خصوص موضوع قرارداد وانجام فازمندی وشروع بکار خط پردازش واحداث خط جدایش کیسه نایلون از زباله در ابتدای خط توضیحاتی را ارائه نمودند ودرخواست همکاری بیشتر شهرداری رادرخصوص نحوه کار پیمانکاران خدمات شهری وخط انتقال آب چاه به کارخانه رابرای شروع فازهای بعدی خواستار شدند.

درادامه درمورد نحوه کاهش ریجکت محل دفن وراهکارهای عملی جهت تفکیک ازمبدأ ومقصدبحث وتبادل نظر صورت پذیرفت واز تلاشهای دست اندرکاران جهت تحقق این امرتقدیر وتشکر بعمل آمد.