بازدید مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماندازنحوه جمع آوری پسماندخشک درسطح شهر

بازدید مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماندازنحوه جمع آوری پسماندخشک درسطح شهر

بازدیدسرزده مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماندشهرداری یزد ازنحوه جمع آوری پسماندخشک درسطح شهر.درمورخ 1394/03/24حمیدرضارحیمدل ازنحوه جمع آوری پسماندخشک با ارزش درمنطقه 3شهرداری بازدیدوازنزدیک با روند جمع آوری پسماندخشک توسط پیمانکاردیدن نمود.به گفته وی:روندروبه رشد مشارکت شهروندان درطرح تفکیک ازمبدأباعث دلگرمی پرسنل سازمان مدیریت پسماندشده که این رونددرسه ماهه اخیردارای رشد50درصدی بوده است.مهندس رحیمدل ازکلیه شهروندان درخواست همکاری ومشارکت دراین طرح راخواستار شد.