باطبیعت مهربان باشیم

باطبیعت مهربان باشیم


باطبیعت مهربان باشیم

 

توزیع کیسه زباله بین شهروندان در پارکهای بزرگ شهر یزد در روز طبیعت

سازمان مدیریت پسماند در روز ۱۳فروردین ماه، روز طبیعت در خروجی ها و بوستان های سطح شهر اقدام به توزیع بسته(حاوی سه عدد کیسه بازیافت پسماندخشک و کیسه پسماند تر) و همچنین در ازای دریافت سبزه شهروندان، کیسه زباله خودرویی تحویل نمودند.