برنامه زمان بندی جمع آوری پسماند خشک از مبدأ از درب منازل

برنامه زمان بندی جمع آوری پسماند خشک از مبدأ از درب منازل


برنامه زمان بندی جمع آوری پسماند خشک از مبدأ از درب منازل

برنامه زمان بندی جمع آوری پسماند خشک از مبدأ از درب منازل

شماره تماس :36232334

شماره پیمانکار ( صبح کویر یزد ) :09913704001