برگزاری اولین جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری با حضوردکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد

برگزاری اولین جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری با حضوردکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد