برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند با شرکت نوآوران جوان مبتکر

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند با شرکت نوآوران جوان مبتکر

جلسه مشترک هیئت مدیره سازمان مدیرت پسماند با شرکت نوآوران جوان مبتکر با موضوع نحوه اجرای کارت اعتباری شهروند در قبال دریافت پسماند خشک منازل (تفکیک از مبدأ ) در مورخ 96/9/21