برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور مدیر عامل سازمان فاوا در سازمان مدیریت پسماند

برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور مدیر عامل سازمان فاوا در سازمان مدیریت پسماند

جلسه هم اندیشی  ارائه راهکارهای اجرایی در خصوص نرم افزار در آمد ،نرم افزار مدیریت خودروها و رانندگان ،شناسایی تخلف ، ورود اطلاعات مربو ط به تخلف ، نمایش مو قعیت محل بر روی نقشه تحت سامانه SDI و جمع آوری پسماند خشک و کارت شهروندی در مورخ 22/06/1394 با حضور مدیر عامل محترم سازمان فاوا و کارشناسان مرتبط در دفتر مدیر عامل محترم سازمان پسماند برگزار گردید.