برگزاری مراسم روز زمین پاک در تفرجگاه دره گاهان شهرستان تفت

برگزاری مراسم روز زمین پاک در تفرجگاه دره گاهان شهرستان تفت

برگزاری مراسم روز زمین پاک با حضور پرسنل سازمان و جمعی از بسیجیان پایگاههای ادارات استان و همچنین تعدادی از پرسنل اداره کل محیط زیست در تفرجگاه دره گاهان شهرستان تفت و جمع آوری زباله های رهاشده در طبیعت و تحویل آن به سابت سازمان در مورخ1397/2/2