برگزاری هشتادوسومین همایش دوچرخه سواری با حضور رئیس سازمان

برگزاری هشتادوسومین همایش دوچرخه سواری با حضور رئیس سازمان

هشتادوسومین همایش دوچرخه سواری باحضور شهردار و رئیس سازمان مدیریت پسماند به مناسبت هفته حمل و نقل