برگزاری کارگاه آموزش کارگران خدمات شهری


برگزاری کارگاه آموزش کارگران خدمات شهری

درراستای ارتقاء کیفیت کارجهت بهبودوضعیت نظافت شهروبهداشت کارکارگران و پیرو مصوبات وتأکیدات شورای محترم اسلامی شهریزد مبنی برآموزش کارگران عرصه خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد دراقدامی طی سه روزمتوالی نسبت به آموزش کلیه کارگران خدمات شهری به تفکیک هرمنطقه درمحل فرهنگسرای شهرداری یزد اقدام نمود. دراین کارگاه آموزشی به مسائلی چون نظافت شخصی ، بهداشت عمومی ، مسائل رفت وروب وهمچنین جمع آوری وحمل پسماندها پرداخته شد و درکنار آن درهرروز به چهارنفرازبهترین کارگران درهرمنطقه جوایزارزنده ای اعطا گردید . دراین مراسم که باحضورمعاونت محترم خدمات شهری برگزارگردید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند برادامه اینگونه مراسمات آموزشی تأکید نمود.

روابط عمومی سازمان مديريت پسماند