تخلیه غیرمجازضایعات حاصل ازذبح دام در مسیر منتهی به محل دفن پسماندها

تخلیه غیرمجازضایعات حاصل ازذبح دام در مسیر منتهی به محل دفن پسماندها

"تخلیه غیرمجازضایعات حاصل ازذبح دام در مسیر منتهی به محل دفن پسماندها"

طی بازدید روزهای هشتم وبیستم اسفند ماه سال 87 توده ای از اسکلت دام (ظاهراً شتر وگاو) در مسیر منتهی به محل دفن پسماندهای عادی شهر یزد،مشاهده شدکه شواهد و قرائن حاکی از آن بود که هر از چند گاهی توسط افراد ناشناس بصورت غیر مجاز تخلیه و سوزانیده می شود.با عنایت به استفاده حیوانات وحشی و پرندگان از بقایای این پسماندها و امکان انتقال آلودگی و بیماری به محیط زیست شهری و ایجاد بوی نا مطبوع و آلودگی هوا و محیط اطراف بر اثر سوزاندن آنها رسیدگی فوری مسئله ضروری به نظر می رسد.در این راستا مراتب همراه با مستندات در تاریخ 24/12/87 به فرمانداری اداره محیط زیست و مرکزبهداشت شهرستان منعکس گردیده است.

روابط عمومی سازمان بازیافت