تشکیل اولین دوره کلاس ضابطین قضائی

تشکیل اولین دوره کلاس ضابطین قضائی

اولین دوره کلاسهای ضابطین قضائی سازمان مدیریت پسماندشهرداری یزدبا هدف آموزش پرسنل دربرخوردبا متخلفین درزمینه پسماندبا همکاری معاونت آموزش دادگستری استان یزدوزیرنظر دادستان محترم درخردادماه سال جاری درسالن جلسات شهرداری یزدبرگزار گردید.دراین دوره شرکت کنندگان بامفاهیم گزارش نویسی ونحوه برخوردبا متخلفین وقوانین مدیریت پسماند آشنا شدند.آقای مهندس حمیدرضارحیمدل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندشهرداری یزدهدف ازبرگزاری این کلاسها را ارتقا،سطح آموزش پرسنل جهت فراهم نمودن محیطی پاک برای رفاه وسلامت شهروندان عنوان نمود.