تقدیر از رئیس سازمان

تقدیر از رئیس سازمان

تقدیر سرپرست روزنامه همشهری یزد از رییس سازمان در مورخ 96/9/19