تقدیر آقای دکتر جمالی نژاد از رییس سازمان مدیریت پسماند

تقدیر آقای دکتر جمالی نژاد از رییس سازمان مدیریت پسماند

 

تقدیر شهردار سابق یزد جناب آقای دکتر جمالی نژاد از رئیس سازمان به جهت همکاری در احیای فرهنگ حمل و نقل پاک در دیار دوچرخه ها