تمركز ساماندهي مديريت خاك و نخاله و ضايعات ساختماني شهر در سازمان مديريت پس

تمركز ساماندهي مديريت خاك و نخاله و ضايعات ساختماني شهر در سازمان مديريت پس

تمركز ساماندهي مديريت خاك و نخاله و ضايعات ساختماني شهر در سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد

 

از تاريخ اول ارديبهشت ماه سال جاري بمنظور تمركز امور خاك و نخاله و جلوگيري از موازي كاري ، مديريت عمليات جمع آوري ، حمل و دفع خاك و نخاله شهر يزد به شكل متمركز به سازمان مديريت پسماند واگذار شد و اين سازمان در اولين و مهمترين گام با توجه به مفاد قانون مديريت پسماند و بهره گيري از آيين نامه هاي مشابه شهرهاي مشهد ، شيراز و اصفهان ؛ ضمن تشكيل كار گروهي ويژه نسبت به تدوين پيش نويس دستورالعمل ساماندهي عمليات جمع آوري خاك و نخاله و ضايعات ساختماني متناسب با شرايط بومي شهر يزد اقدام نمود براي ايجاد انسجام و هماهنگي در انجام امور مربوط به ساماندهي خاك و نخاله شهر ، با پيگيري هاي مكرر اين سازمان در سال جاري و حمايت قابل تقدير فرماندارمحترم ، ستاد ساماندهي خاك و نخاله شهر يزد با حضور نمايندگاني از نيروي انتظامي ، دادگستري ، محيط زيست ، شهرداري ، سازمان مديريت پسماند ، راهنمايي رانندگي و ساير دستگاه هاي ذيربط تشكيل شد و در اولين جلسه خود مبادرت به بررسي پيش نويس دستورالعمل ساماندهي جمع آوري ، حمل و دفع نخاله و زائدات ساختماني نمود كه پس از دريافت نظرات كارشناسان دستگاه هاي مذكور اين دستورالعمل جهت تصويب نهائي به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهد شد .

همزمان با آن ، نسبت به طراحي جديد و صدور كارت هاي مخصوص تردد و تعيين محل‌هاي مجاز تخليه خاك و نخاله و اعلام به شهروندان به صورت اطلاعيه و ساماندهي اكيپ شبانه روزي به گشت زني مبادرت نموده و بر تخليه خاك و نخاله در سطح شهر نظارتي مستمر دارد كه در كنترل تخلفات رانندگان خاطي اثر بسزايي داشته است .

بمنظور جمع آوري نخاله و ضايعات ساختماني بلاصاحب نيز پس از اعلام كتبي واحد خدمات مناطق سه گانه شهرداري ، اين سازمان با استفاده از خودروهاي تحت اختيار خود ظرف مهلت 24 ساعت نسبت به جمع آوري اقدام و براي ساماندهي وضع نخاله و ضايعات ساختماني ناشي از فعاليت هاي عمراني شهروندان نيز در صورت تماس تلفني شهروندان با سازمان در ساعات اداري و پرداخت هزينه ، در كمتر از 48 ساعت جمع آوري انجام خواهد شد .

شايان ذكر است كه از تاريخ مذكور لغايت 30/7/88 تعداد  548  سرويس بازوغلطان  1316  سرويس خاور و  187  سرويس نيسان خاك و نخاله و ضايعات ساختماني از سطح شهر جمع آوري به 5 محل مجاز تخليه در اطراف شهر منتقل گرديده است .