تهيه پيش نويس دستورالعمل ساماندهي عمليات جمع آوري ، حمل و دفع خاك ، نخاله و ضايعات ساختماني

تهيه پيش نويس دستورالعمل ساماندهي عمليات جمع آوري ، حمل و دفع خاك ، نخاله و ضايعات ساختماني

تهيه پيش نويس دستورالعمل ساماندهي عمليات جمع آوري ، حمل و دفع خاك ، نخاله و ضايعات ساختماني

 

از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري و بمنظور ساماندهي و متمركز نمودن مديريت جمع آوري ، حمل و دفع نخاله و ضايعات ساختماني ، اين مهم به سازمان مديريت پسماند واگذار شد . در يك روند تدريجي طي يك ماه ، پس از تشكيل چندين جلسه كارگروه در سازمان ، پيش نويس دستورالعمل ساماندهي عمليات جمع آوري ، حمل و دفع خاك و نخاله و ضايعات ساختماني تهيه و به تائيد اداره حقوقي شهرداري نيز رسيده است . متعاقباَ ضمن ارائه نسخه پيش نويس دستورالعمل در جلسه‌اي كه در فرمانداري به اين منظور تشكيل شد از دستگاه‌هاي ذيربط از جمله فرمانداري ، نيروي انتظامي ، دادگستري ، محيط زيست و .... نظر خواهي گرديد كه پس از اعلام نظر دستگاه‌هاي مذكورپيش نويس دستورالعمل جهت تصويب نهائي به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهد شد كه پس از تصويب به مرحله اجرا در خواهد آمد . ( متن پيش نويس دستورالعمل )