توزیع کیسه زباله بین شهروندان در پارکهای بزرگ شهر یزد در روز طبیعت

توزیع کیسه زباله بین شهروندان در پارکهای بزرگ شهر یزد در روز طبیعت

سازمان مدیریت پسماند در نظردارد طبق سنوات گذشته در روز 13فروردین ماه روز طبیعت در خروجی ها و بوستان های سطح شهر نسبت به توزیع 5000 بسته(حاوی دوعدد کیسه بازیافت پسماندخشک و یک عدد کیسه پسماند تر)اقدام و در ازای دریافت سبزه شهروندان دستمال سفره نان تحویل دهد.

آقای حمیدرضا رحیم دل رئیس سازمان هدف از اجرای این طرح را حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ تفکیک از مبدآ دانست و اظهار نمود:

از آنجا که زباله مهمترین عامل تهدیدکننده محیط زیست به شمار میرود و مدت زمان طولانی لازم است تا برخی زباله ها تجزیه شده و به چرخه طبیعت بازگردند،لذا این سازمان نسبت به استقرار مخازن در ورودی های شهر اقدام نموده تا شهروندان پس از بازگشت از طبیعت زباله ها و پسماندهای خود را در آن بریزند.

 

 

 

 

وی با بیان اینکه رهاسازی سبزه در طبیعت می تواند مشکلات بهداشتی در پی داشته باشد از شهروندان خواستند علاوه بر اینکه هیچ زباله ای را در طبیعت رهانکنند نسبت به جمع آوری زباله های موجود در طبیعت اقدام کرده تاسهمی بزرگ در پاکیزه نگه داشتن آن داشته باشند.