توزیع 1000 کیسه پارچه ای مخصوص کفش

توزیع 1000 کیسه پارچه ای مخصوص کفش

 

توزیع 1000 کیسه پارچه ای مخصوص کفش در اولین نماز جمعه سال 1397