جشن شکوفه ها درمدرسه الزهراء

جشن شکوفه ها درمدرسه الزهراء

جشن شکوفه ها درمدرسه الزهراءدرمورخ31/06/1393باحضورمدیرکل محترم آموزش وپرورش،معاونت محترم آموزش ابتدایی وسایرمسئولین آموزش وپرورش وسرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد برگزارگردید.