جمع آوري پسماند خشك با ارزش

جمع آوري پسماند خشك با ارزش

همانطور كه ميدانيم امروز يكي از موضوعات مهم و دغدغه هاي اصلي مديريت هاي شهري در شهرها و بخصوص كلانشهرها بحث پسماند و بطور مشخص توليد زباله ميباشد كه يكي از راهبردها و روشهاي موثرجهت حل مشکل مذکور بازيافت  وبازيابي مواد و انرژي ميباشد. در اين راستا سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد با حمايت بي دريغ شهردار محترم و معاونت محترم خدمات شهري و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر به اين مهم توجه ويژه نموده و با انتخاب پيمانكار مجرب از تاريخ 10/12/93 در كل سه منطقه سطح شهر اقدام به جمع آوري پسماند خشك با ارزش شهروندان شامل كاغذ ، مقوا ، پلاستيك ، فلز و . . . مي نمايد.

جهت اطلاع شهروندان به استحضارميرساند شروع كار مامورين بازيافت از 8 صبح لغايت 15 مي باشد كه در مناطق 3 گانه در روزهاي مشخص بشرح ذيل اقدام مي گردد.

منطقه 3 شهرداري                                           شنبه و يك شنبه

منطقه 2 شهرداري                                          دو شنبه و سه شنبه

منطقه 1 شهرداري                                         چهار شنبه و پنج شنبه