جمع آوری خاک ونخاله های ساختمانی تخلیه شده درمحله نعیم آباد

جمع آوری خاک ونخاله های ساختمانی تخلیه شده درمحله نعیم آباد

 

درپاسخ به درخواست اهالی محله نعیم آباد مبنی برجمع آوری خاک ونخاله های ساختمانی بلاصاحب که طی سالهای گذشته در بستر رودخانه قدیمی واقع در بلوار دانشجو پشت دانشگاه پیام نورتخلیه گردیده بود سازمان مدیریت پسماند با همکاری شهرداری منطقه 2نسبت به جمع آوری وپاکسازی مکان مذکوراقدام گردید.

بنابه اظهارات مهندس رحیمدل مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند کار جمع آوری ،حمل وپاکسازی بیش از50سرویس خاک ونخاله با بکارگیری یک دستگاه لدر وکلیه ماشین آلات سازمان درتاریخ1395/02/12انجام پذیرفت.