جمع آوی خاک و نخاله مناطق سه گانه شهرداری

جمع آوی خاک و نخاله مناطق سه گانه شهرداری

نخاله های ساختمانی ره آورد افزایش جمعیت و گسترش شهرها در سالهای اخیر میباشد . که منابع تولید عمده اینگونه ضایعات عمدتا شامل تخریب و احداث ساختمانها و نوسازی و تعمیرات و فعالیتهای عمرانی میباشد . بدین لحاظ سازمان در راستای وظایف محوله بر اساس قانون مدیریت پسماند نسبت به مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی اقدام مینماید .

به گزارش روابط عمومی و امور اجرایی سازمان مدیریت پسماند در راستای حفظ منظر شهری  در 5 ماهه ابتدای سال 1394 سازمان اقدام به جمع آوری خاک و نخاله بلاصاحب مناطق بر اساس تفاهم نامه با شهرداری مناطق نموده است .

در این راستا سازمان اقدام به جمع آوری تعداد 879 سرویس (4000 متر مکعب) خاک و نخاله (255 سرویس نیسان ، 403 سرویس خاور و 220 سرویس بازوغلطان ) نموده است .

بر این اساس در منطقه یک شهرداری تعداد201 سرویس در منطقه دو شهرداری تعداد 224 سرویس در منطقه سه شهرداری تعداد 193 سرویس و در ناحیه تاریخی تعداد  269 سرویس خاک و نخاله پراکنده شهروندان از سطح شهر پاکسازی گردیده است .