جمع آوی پسماندهای ساختمانی شهروندان

جمع آوی پسماندهای ساختمانی شهروندان

خدمتی دیگر به شهروندان گرامی

نخاله های ساختمانی ره آورد افزایش جمعیت و گسترش شهرها در سالهای اخیر میباشد . که منابع تولید عمده اینگونه ضایعات عمدتا شامل تخریب و احداث ساختمانها و نوسازی و تعمیرات و فعالیتهای عمرانی میباشد . بدین لحاظ سازمان در راستای وظایف محوله بر اساس قانون مدیریت پسماند نسبت به مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی اقدام مینماید .

به گزارش روابط عمومی و امور اجرایی سازمان مدیریت پسماند در راستای حفظ منظر شهری  در 5 ماهه ابتدای سال 1394 سازمان اقدام به جمع آوری خاک و نخاله شهروندان بر اساس نرخ مصوب شورای محترم اسلامی شهر نموده است . ضمنا شهروندان گرامی میتوانند با مراجعه به سازمان مدیریت پسماند واقع در خیابان کاشانی کوچه دیهیمی و تکمیل فرم درخواست مربوطه و واریز وجه در لیست جمع آوری پسماندهای ساختمانی قرار گیرند .

در این راستا سازمان اقدام به جمع آوری تعداد 696 سرویس(4760 مترمکعب) خاک و نخاله شهروندان (80 سرویس نیسان ، 92 سرویس خاور و 524 سرویس بازوغلطان ) نموده است .