حضورآقای قائم محمدی درسازمان مدیریت پسماندحضورآقای قائم محمدی درسازمان مدیریت پسماند

 

سازمان مديريت پسماند شهرداری یزد یکشنبه1391/02/10 میزبان مشاور محترم استاندارودبیرشورای اطلاع رسانی استان یزد بود.آقای عبدالمجیدقائم محمدی امروز بامراجعه به سازمان ازفعالیت های این مجموعه درخصوص خدمات رسانی به شهروندان ونحوه آموزش واطلاع رسانی به مردم آگاه شد. همزمان درجلسه ای که باحضورمسئولین برگزارشد تصمیماتی درخصوص انتشاراخباروفعالیت های واحد ها وهمچنین آموزش شهروندان اتخاذگردید.درحاشیه این جلسه لوح تقدیری ازسوی دبیرشورای اطلاع رسانی استان به مدیرعامل سازمان اهداگردید واززحمات همکاران عرصه خدمات شهری تقدیروتشکرگردید.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              روابط عمومی سازمان مديريت پسماند