حضور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در چهارمین نشست رؤسای سازمان های مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور

حضور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در چهارمین نشست رؤسای سازمان های مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور

حضور رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در چهارمین نشست رؤسای سازمان های مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور به میزبانی شهرداری ارومیه

از موضوعات مطرح شده دراین نشست :
-
تشکیل کارگروهی جهت تعیین فهرست بهاء در موارد مربوط به حوزه خدمات شهری به میزبانی شهرداری شیراز
- تشکیل کارگروهی درخصوص بررسی موارد مربوط به پسماندهای پزشکی
- بررسی اشکالات موجود در اساسنامه سازمان های مدیریت پسماند و همچنین پیگیری درجهت رفع مشکلات موجود در دستورالعمل جدید کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب بوده است
.