خانه تکانی

خانه تکانی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در آستانه سال نو برای اولین بار در کشور و به منظور استقبال از سال جدید از تاریخ 91/12/18 لغایت 91/12/25 را به عنوان هفته خانه تکانی نامگذاری نمود